Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 146
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 329843
Home

การอบรม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเชียงของ  

5 - 6 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มให้กับนักเรียน

ฝูงบิน 416 เชียงราย นำโดย นาวาอากาศโท อุทัยวุฒิ เรือนสะอาด และคณะฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณทางฝูงบิน

31  กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนและเยาวชน

หน่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

15 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมให้ความรู้และคัดกรองนักเรียนที่เป็นโรคอีสุกอีใส

27 มิถุนายน 2560 คณะแพทย์จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และทีมงานกองแพทย์จากสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานอนาม้ยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูในการประสิทธิ์ประสาทการวิชาความรู้และให้การอบรมสั่งสอนศิษย์

๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองนักเรียน

นายปรีชา  อนุรักษ์  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

 

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้มานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบเอกสารและจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานให้คณะกรรมให้คำแนะนำ พัฒนางานต่อไป

15  กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่ายคุณธรรม นำชีวิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่จำเป็นนต่อการดำเนินชีวิตนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์  2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย และแสดงความยินดีกับครูดีเด่นของโรงเรียน

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมใส่บาตรในภาคเช้าและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข ซึ่งกิจกรรมโครงการได้จัดขึ้นตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์