Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 143
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 309323
Home

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ท่านณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการพัมนาการศึกษาของทางโรงเรียน 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคณะครูจากหลายโรงเรียนในสังกัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ศูนย์วพัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย

๑๔ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาบุคลากร "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู"

งานบุคลากรโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม 25 กันยายน 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายนักคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายนักิคดประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ต่อไป

24 กันยนยน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารผ่านระบบVIdeo   Conference กับ อพวช 

ขอขอบคุณคณะทีมงานจากอพวช.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน เด็กๆตั้งใจและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้

14 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โดยทีมงานกองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย

 

14 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมโครงการว่ายน้ำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

กิจกรรมโครงการว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพที่ดี ช่วยให้บรรเทาความเครียดและความเหนื่อยล้าและเป็นการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยได้ในยามคับขัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

6 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

19 มิถุนายน  2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมไหว้ครูประจำ ปี 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ผอ.ประเสริฐ  มโนใจ เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้มอบวิชาความรู้แก่ศิษย์

9 มิถุนายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

หนูน้อยอนุบาล เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้โรงเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้รับส่งนักเรียน ฝึกปฏิบัติและสอนนักเรียนอนุบาล ให้ความรู้และทักษะการใช้รถบริการรับส่งเพื่อความปลอดภัยของเด็กระดับชั้นอนุบาล การฝึกให้เด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และการระวังอุบัติเหตุจากการโดยสารรถตู้
31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมรักเชียงราย ร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันเทศบาลนครเชียงราย ทำกิจกรรมร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายทุกท่าน ร่วมโหวตเมืองนี้ที่ฉันรัก ตามโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน โดยเทศบาลนครเชียงราย

31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์